11 Experts from CHINA (CN)

Click here to see Experts by Country

An Dexiao     - hit.edu.cn

Harbin Institute of Technology

Zhe Zhang     - buaa.edu.cn

Beihang University

Longfang Ye     - en.xmu.edu.cn

Xiamen University

Yujing Li     - english.bit.edu.cn

School of Materials Science and Engineering
Beijing Institute of Technology
     

Gensuo Jia     - green.tea.ac.cn


     

Hamed Hamouda     - hamed.qibebt.cas.cn

Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess technology
          

Yi-Zhong Shi     - eng.suda.edu.cn

Suchoow university
     

Zhengfei Wang     - en.ustc.edu.cn

University of Science and Technology of China