Irena Bogunovic

@uniri.hr

Chair of Foreign Languages/Faculty of Maritime Studies
University of Rijeka

EDUCATION

PhD in Cognitive Science (University of Zagreb)

RESEARCH INTERESTS

language processing, bilingualism, mental lexicon, lexical access

10

Scopus Publications

114

Scholar Citations

6

Scholar h-index

3

Scholar i10-index

Scopus Publications

 • EXTRACTING ENGLISH WORDS FROM A CORPUS OF CROATIAN
  Mirjana Borucinsky and Irena Bogunović

  Faculty of Humanities and Social Sciences University of Rijeka
  Kao globalni jezik modernoga doba engleski je postao dominantan jezik davatelj. Danas se smatra da hrvatski jezik najviše posuđuje upravo iz engleskoga. Utjecaj engleskoga jezika na hrvatski vidljiv je u različitim funkcionalnim stilovima te na gotovo svim jezičnim razinama, no najizraženiji je na leksičkoj razini. U novije vrijeme, posebice u medijima i na društvenim mrežama, sve se češće javljaju neprilagođene engleske riječi, tj. riječi koje su zadržale izvorni oblik, a kojima se po potrebi dodaju hrvatski afiksi. Za sada još uvijek ne postoje konkretni podaci o takvim riječima u hrvatskome jeziku. U cilju pronalaženja engleskih riječi, u drugim su se jezicima koristile različite metode, od ručnih klasifikacija i korištenja postojećih jezičnih resursa do razvoja novih alata i/ili resursa. Međutim, jezične tehnologije za hrvatski jezik još uvijek su nedostatno razvijene. Stoga je cilj ovoga rada ispitati mogućnosti nekih od postojećih alata i resursa za crpljenje engleskih riječi i stvaranje baze engleskih riječi. U tu svrhu pretraživan je mrežni hrvatskog jezika hrWaC pomoću platforme Sketch Engine. Ovom metodom dobiven je popis od 1217 engleskih riječi. Rezultati su pokazali da se pomoću dostupnih alata i resursa za hrvatski jezik može izraditi popis engleskih riječi i njihovih frekvencija, ali i da postoje brojni problemi zbog kojih se rezultati ne mogu smatrati u potpunosti pouzdanima. Isto tako, sam se postupak i dalje mora kombinirati s ručnim metodama i klasifikacijama. Zaključujemo da je za izradu cjelovite baze engleskih riječi u hrvatskome potrebno razviti nove alate i resurse koji bi omogućili automatsko crpljenje engleskih riječi iz korpusa hrvatskoga jezika.

 • STUDENTS’ STRATEGIES FOR TRANSLATING MOST FREQUENT ENGLISH LOANWORDS IN CROATIAN
  Eva Pavlinušić Vilus, Irena Bogunović, and Bojana Ćoso

  Institute of Croatian Language and Linguistics
  English has become the dominant donor language for many languages, including Croatian. Its prestigious status reduces the likelihood of borrowed words to adapt to a recipient language. As a result, some English loanwords occur in an unadapted form. Recent computational linguistic resources have given the necessary corpus-based data on the frequency and use of English loanwords in Croatian. This paper investigates the strategies employed by 116 students of the Faculty of Maritime Studies, University of Rijeka when asked to translate 392 most frequent, corpus-derived English loanwords into Croatian. The results were then compared with the available corpus-based data. The results show that single-word Croatian equivalents were preferred over adapted forms of English loanwords and multi-word expressions. When no such equivalent was available, unadapted English forms were used more frequently compared to adapted forms and multi-word expressions. The co-existence of loanwords and their native equivalents is reflected in responses to loanwords that have and those that do not have single-word equivalents. The results highlight the need for creating semantically precise single-word native equivalents, at the same time illustrating the resistance to accept novel native words.

 • CROWD-5e: A Croatian psycholinguistic database of affective norms for five discrete emotions
  Bojana Ćoso, Marc Guasch, Irena Bogunović, Pilar Ferré, and José A. Hinojosa

  Springer Science and Business Media LLC

 • AN EXPERIMENTAL APPROACH TO NEGATIONS: STUDIES IN CROATIAN AND THEIR CONTRIBUTION TO THE MODELS OF PROCESSING NEGATIONS
  Bojana Ćoso and Irena Bogunović

  Faculty of Humanities and Social Sciences University of Rijeka
  Negacija se može naći u svim svjetskim jezicima, a njezina je pojavnost u lingvistici dobro istražena. Psiholingvistička su istraživanja pokušala otkriti mehanizme kognitivne obrade negacije. Većina je eksperimentalnih istraživanja za ispitivanje koristila bihevioralne mjere te zadatak slaganja rečenice i slike u raznim oblicima. Prva istraživanja provedena sedamdesetih godina prošlog stoljeća otkrila su kako se jesna rečenica bolje pamti te brže i točnije obrađuje u odnosu na negaciju. Početkom novog stoljeća druga linija istraživanja pokušala je odgonetnuti koji se kognitivni procesi nalaze u podlozi takvih razlika te je predstavljeno nekoliko modela obrade negacije. Novija istraživanja, koja uspoređuju obradu različitih vrsta negacije, upućuju na potrebu za doradom/dopunom postojećih modela. Tu pretpostavku potvrdila su i nedavna istraživanja u hrvatskome jeziku, koja su pokazala da postoje razlike u obradi negacije ovisno o jezičnim ključevima, poput broja i vrste negacijskih elemenata u rečenici. S obzirom na specifičnosti hrvatskoga jezika koji dopušta dvostruku negaciju i niječni slijed, čini se važnim nastaviti istraživanje negacije u hrvatskome jeziku. Nove metode iz područja kognitivne neuroznanosti uvelike bi doprinijele postojećem znanju o neurološkoj podlozi obrade negacije, što bi potencijalno predstavljalo i značajan doprinos daljnjem razvoju postojećih modela. Stoga je cilj ovoga rada prikazati rezultate dosadašnjih eksperimentalnih istraživanja negacije u hrvatskome i drugim jezicima, sagledati i usporediti osnovne modele kognitivne obrade negacije, razmotriti prikladnost eksperimentalnih zadataka kojima se ispituje negacija te predložiti smjernice za daljnja istraživanja negacije u hrvatskome jeziku.

 • The role of linguistic cues in bilingual negation processing
  Bojana Ćoso and Irena Bogunović

  SAGE Publications
  Aims and objectives: A vast body of research has dealt with negation processing. There are many differences between negations across languages, which could influence negation processing in bilingual speakers. However, bilingual negation processing has rarely been experimentally investigated. This study aims at exploring whether highly proficient Croatian-English bilinguals are able to adequately adopt English negations, and whether linguistic cues from both languages have similar effect on negation processing. Methodology: A sentence–picture verification task was used to investigate the processing of affirmative sentences, sentential and constituent negations, Croatian negative concord and English sentences with negated subject. Data and analysis: 2 (language) × 4 (sentence type) × 2 (congruency) ANOVA with repeated measures was used to analyze the data. Findings: The results showed that the effect of language was not significant, except in the case of constituent negations which were processed faster in English. There was a significant difference between the processing of affirmative and negative sentences, as affirmatives were processed faster than negatives in both languages. Constituent negations in both languages were processed slower compared with other types of negations. Originality: The results suggest that strong linguistic cues, such as word order and quantifiers, influence negation processing in both languages, resulting in differences between different types of negations. The results are discussed in the light of two existing models of negation and sentence processing. A new model, as a combination of these two models, is proposed. Implications: The fact that there was no significant difference in negation processing between the bilinguals’ two languages supports the view that highly proficient successive bilinguals are able to adequately adopt negations in both their languages.

 • The role of informal activities in incidental language acquisition: The relationship between language use and proficiency
  Irena Bogunović and Jasmina Jelčić Čolakovac

  Faculty of Humanities and Social Sciences University of Rijeka
  U Hrvatskoj se engleski uči kao strani jezik, a osim u formalnom obrazovanju, prisutan je i u svakodnevnom životu od najranije dobi. Dnevna izloženost engleskome jeziku mjeri se u satima, a istraživanja su pokazala da mnoge neformalne aktivnosti omogućuju nenamjerno usvajanje jezika. Cilj ovog rada je utvrditi u kojim aktivnostima studentska populacija u Hrvatskoj provodi najviše vremena služeći se engleskim jezikom, te postoji li povezanost između izloženosti engleskome jeziku i njegove uporabe s jezičnim znanjem. U istraživanju je sudjelovalo 93 ispitanika, studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Za utvrđivanje razine jezičnog znanja korišten je Oxford Placement Test, a na temelju rezultata ispitanici su podijeljeni u tri grupe. Izloženost engleskome jeziku i njegova uporaba ispitani su upitnikom u kojemu su ispitanici procjenjivali koliko vremena provode u ponuđenim aktivnostima služeći se engleskim jezikom. Rezultati su pokazali da ispitanici najviše vremena provode na internetu, a najmanje u usmenoj komunikaciji. Razlike između grupa s najvišom i najnižom razinom znanja bile su značajne u svim kategorijama osim čitanja za zabavu, pisane i usmene komunikacije. Rezultati istraživanja upućuju na povezanost između uporabe jezika i jezičnog znanja, kao i na činjenicu da se status engleskog kao stranoga jezika mijenja.

 • Lexical access in croatian–english unbalanced bilinguals: A cross–linguistic study
  Irena Bogunović and Bojana Ćoso

  Hrvatsko filolosko drustvo (Croatian Philological Society)

 • Person perception and language: A case of English words in Croatian
  Bojana Ćoso and Irena Bogunović

  Elsevier BV
  Research on language attitudes has shown that speech style plays an important role in social evaluation. In Croatia, English words commonly occur in everyday communication, which could affect the way we perceive other people. This study aims to investigate the relation between English words and person perception. 200 Croatian elementary school students, adolescents and young adults were given one of the three versions of the same text, varying in the frequency of English words, and a questionnaire to evaluate personal characteristics of the author of the text. The results showed that frequent use of English words was related to higher estimations of social attractiveness, indicating that the use of English words has become an important cue in person perception.

 • Cognitive Processing of Verbal Quantifiers in the Context of Affirmative and Negative Sentences: A Croatian Study
  Bojana Ćoso and Irena Bogunović

  Uniwersytet Lodzki (University of Lodz)
  Studies from English and German have found differences in the processing of affirmative and negative sentences. However, little attention has been given to quantifiers that form negations. A picture-sentence verification task was used to investigate the processing of different types of quantifiers in Croatian: universal quantifiers in affirmative sentences (e.g. all), non-universal quantifiers in compositional negations (e.g. not all), null quantifiers in negative concord (e.g. none) and relative disproportionate quantifiers in both affirmative and negative sentences (e.g. some). The results showed that non-universal and null quantifiers, as well as negations were processed significantly slower compared to affirmative sentences, which is in line with previous findings supporting the two-step model. The results also confirmed that more complex tasks require a longer reaction time. A significant difference in the processing of same-polarity sentences with first-order quantifiers was observed: sentences with null quantifiers were processed faster and more accurately than sentences with disproportional and non-universal quantifiers. A difference in reaction time was also found in affirmatives with different quantifiers: sentences with universal quantifiers were processed significantly faster and more accurately compared to sentences with relative disproportionate quantifiers. These findings indicate that the processing of quantifiers follows after the processing of affirmative information. In the context of the two-step model, the processing of quantifiers occurs in the second step, along with negations.

 • English in Croatian scientific medical discourse: A corpus-based study


RECENT SCHOLAR PUBLICATIONS

 • Strategije studenata za prevođenje najfrekventnijih engleskih posuđenica u hrvatskome
  E Pavlinušić Vilus, I Bogunović, B Ćoso
  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 48 (2), 547-570 2022

 • Students’ Strategies for Translating Most Frequent English Loanwords in Croatian
  E Pavlinušić Vilus, I Bogunović, B Ćoso
  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 48 (2), 547-570 2022

 • EXTRACTING ENGLISH WORDS FROM A CORPUS OF CROATIAN
  M Borucinsky, I Bogunović
  FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 34 (2), 435-461 2022

 • CRPLJENJE ENGLESKIH RIJEČI IZ KORPUSA HRVATSKOGA JEZIKA
  M Borucinsky, I Bogunović
  FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 34 (2), 435-461 2022

 • CROWD-5e: A Croatian psycholinguistic database of affective norms for five discrete emotions
  B Ćoso, M Guasch, I Bogunović, P Ferr, JA Hinojosa
  Behavior Research Methods, 1-17 2022

 • Lexical access to unadapted English loanwords in Croatian: evidence from translation priming
  EP Vilus, I Bogunović, B Ćoso
  ExLing 2022, 141 2022

 • CROWD-5e: A Croatian psycholinguistic database of affective norms for five discrete emotions
  I Bogunović, B Ćoso, M Guasch, MP Ferr Romeu, JA Hinojosa Poveda
  Pomorski fakultet 2022

 • Baza engleskih riječi i hrvatskih istovrijednica
  I Bogunović, J Jelčić Čolakovac, M Borucinsky
  Pomorski fakultet 2022

 • AN EXPERIMENTAL APPROACH TO NEGATIONS: STUDIES IN CROATIAN AND THEIR CONTRIBUTION TO THE MODELS OF PROCESSING NEGATIONS
  B Ćoso, I Bogunović
  FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 33 (2), 359-385 2021

 • Corpus of Croatian news portals ENGRI (2014-2018)
  I Bogunović, M Kučić, N Ljubešić, T Erjavec
  University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies 2021

 • Korpus hrvatskih novinskih portala ENGRI
  I Bogunović, M Kučić
  Pomorski fakultet 2021

 • Baza engleskih riječi s frekvencijama i hrvatskim istovrijednicama
  I Bogunović, J Jelčić Čolakovac
  Pomorski fakultet 2021

 • Baza engleskih riječi u hrvatskome s frekvencijama
  I Bogunović, J Jelčić
  Pomorski fakultet 2021

 • Grammar for mariners: grammar coursebook for students of maritime courses
  J Jelčić Čolakovac, I Bogunović
  Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet 2021

 • Eksperimentalni pristup negaciji: istraživanja u hrvatskome jeziku i njihov doprinos modelima obrade negacije
  B Ćoso, I Bogunović
  FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 33 (2), 359-385 2021

 • Korpus hrvatskih internetskih portala (2014-2020)
  I Bogunović
  Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet 2020

 • The Role of Informal Activities in Incidental Language Acquisition: The Relationship Between Language Use and Proficiency
  I Bogunović, J Jelčić Čolakovac
  FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 31 (2), 181-199 2019

 • Lexical access in Croatian–English unbalanced bilinguals: a cross–linguistic study
  I Bogunović, B Ćoso
  Suvremena lingvistika 45 (87), 1-22 2019

 • Leksički pristup hrvatskih govornika engleskog s različitim razinama jezičnog znanja
  I Bogunović, B Ćoso
  Suvremena lingvistika 45 (87), 1-22 2019

 • Uloga neformalnih aktivnosti u nenamjernom usvajanju jezika: povezanost uporabe jezika i jezičnog znanja
  I Bogunović, JJ Čolakovac
  FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 31 (2), 181-199 2019

MOST CITED SCHOLAR PUBLICATIONS

 • Engleske riječi u jeziku hrvatskih medija
  I Brdar
  LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik 10, 217-232 2010
  Citations: 30

 • Modals and modality in translation: A case study based approach
  B Knežević, I Brdar
  Jezikoslovlje 12 (2), 117-145 2011
  Citations: 18

 • Engleski u hrvatskome: znanstveni izričaj biomedicine i zdravstva
  I Bogunović, B Ćoso
  Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 25 (2), 177-191 2013
  Citations: 14

 • Person perception and language: A case of English words in Croatian
  IB Bojana Ćoso
  Language & Communication 53, 25-34 2017
  Citations: 8

 • The role of linguistic cues in bilingual negation processing
  B Ćoso, I Bogunović
  International journal of bilingualism 2017
  Citations: 8

 • Passive- and passive-like constructions in translation of Croatian legislative text into English
  B Knežević, I Brdar
  Jezikoslovlje 11 (1), 23-49 2010
  Citations: 8

 • Cognitive Processing of Verbal Quantifiers in the Context of Affirmative and Negative Sentences: a Croatian Study
  B Ćoso, I Bogunović
  Research in Language 14 (3), 203-220 2016
  Citations: 6

 • Deontic possibility and necessity: A case study based on two parallel legislative texts
  B Knežević, I Brdar
  The Linguistics Journal 6 (1), 34-58 2012
  Citations: 5

 • On the nature of adjectival resultatives – Corpus-based evidence
  B Knežević, I Brdar
  Suvremena lingvistika 70 (2), 209-228 2010
  Citations: 4

 • Integrating reflection in student projects
  B Knežević, I Brdar
  Strani jezici 38 (4), 417-427 2009
  Citations: 3

 • Corpus of Croatian news portals ENGRI (2014-2018)
  I Bogunović, M Kučić, N Ljubešić, T Erjavec
  University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies 2021
  Citations: 2

 • Unaccusatives and unergatives - Evidence from Croatian
  B Knežević, I Brdar
  Folia Linguistica 48 (1), 61-84 2014
  Citations: 2

 • CRPLJENJE ENGLESKIH RIJEČI IZ KORPUSA HRVATSKOGA JEZIKA
  M Borucinsky, I Bogunović
  FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 34 (2), 435-461 2022
  Citations: 1

 • CROWD-5e: A Croatian psycholinguistic database of affective norms for five discrete emotions
  B Ćoso, M Guasch, I Bogunović, P Ferr, JA Hinojosa
  Behavior Research Methods, 1-17 2022
  Citations: 1

 • Eksperimentalni pristup negaciji: istraživanja u hrvatskome jeziku i njihov doprinos modelima obrade negacije
  B Ćoso, I Bogunović
  FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 33 (2), 359-385 2021
  Citations: 1

 • Leksički pristup hrvatskih govornika engleskog s različitim razinama jezičnog znanja
  I Bogunović, B Ćoso
  Suvremena lingvistika 45 (87), 1-22 2019
  Citations: 1

 • Uloga neformalnih aktivnosti u nenamjernom usvajanju jezika: povezanost uporabe jezika i jezičnog znanja
  I Bogunović, JJ Čolakovac
  FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 31 (2), 181-199 2019
  Citations: 1

 • English in Croatian scientific medical discourse: a corpus-based study
  I Bogunović, B Ćoso
  FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 25 (2), 177-191 2013
  Citations: 1